Polityka Prywatności

§ 1 Postanowienia ogólne

 

1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego http://www.wdobrymswietle.com.pl

 

2. Administratorem danych osobowych jest Marta Makarow prowadząca działalność gospodarczą pod Firmą STILUS Marta Makarow, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Kartuska nr 384, 80 – 175 Gdańsk, NIP: 578-301-45-57, REGON: 365527612.

 

§ 2 Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych przetwarza dane do następujących celów:

a)      w celu wykonania umowy sprzedaży (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b)     rejestracja Konta w Sklepie internetowym oraz zarządzanie Kontem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

c)      prowadzenia dokumentacji księgowej w tym wystawiania faktur (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

d)     realizacji prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

e)      realizacji uprawnień z tytułu rękojmi wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

f)      przesyłania informacji handlowych w formie newslettera (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

g)     ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

h)     zapewnienie kontaktu z Administratorem danych za pomocą formularza kontaktowego, oraz poczty elektronicznej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2. Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię, nazwisko, adres dostawy, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami, Administrator danych może przetwarzać dodatkowo nazwę przedsiębiorcy oraz numer NIP.

3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne. Konieczność podania danych występuje w następujących przypadkach:

a)      zawierania umów z Administratorem (umowa sprzedaży, rejestracja Konta). Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi dotyczącej rejestracji Konta skutkuje brakiem możliwości zawarcia ww. umów. W takiej sytuacji podanie danych osobowych jest wymogiem umownym,

b)     z uwagi na obowiązki ustawowe Administratora tj. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora danych obowiązek przetwarzania danych osobowych. Takim obowiązkiem jest przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych. W przypadku niepodania danych osobowych skutkować to będzie niewykonaniem powyższych obowiązków.

4. Dane osobowe mogą być przekazywane firmom kurierskim, dostawcom towarów, podmiotowi realizującemu płatności elektroniczne (Dotpay Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie), a także podmiotom świadczącym usługi informatyczne. Administrator danych nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

5. Przysługują Państwu następujące prawa:

a)      prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, jak również ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych,

b)     prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku, gdy dana osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zgodę tę można w każdej chwili wycofać składając stosowane oświadczenie w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

c)      prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez administratora ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, iż dotyczące jej przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt z Administratorem danych poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres: STILUS Marta Makarow, ul. Kartuska nr 384, 80 – 175 Gdańsk lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@wdobrymswietle.com.pl

 

7. Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres, który jest uzależniony od celu, w jakim są przetwarzane. Dla przetwarzanych danych okres ten przedstawia się następująco:

 

a)    w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda, Administrator danych przetwarza dane osobowe tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia roszczeń wynosi 10 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 3 lata,

b)   w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy, Administrator danych przetwarza dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń,

c)    dla celu prowadzenia ksiąg rachunkowych, dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

 

 

§ 3 Pliki Cookies

 

1. Sklep internetowy wykorzystuje mechanizm działania plików cookies. Pliki cookies są to małe pliki tekstowe, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie, tablecie) podczas przeglądania stron Sklepu internetowego i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia ze stroną Sklepu z urządzenia (np. komputera, telefonu, tabletu), na którym zostały zapisane. Pliki te mają na celu zapewnić prawidłowe działanie Sklepu internetowego.

 

2. Sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies do:

 

a)      Cookies sesyjne – po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera, zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm działania plików sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkownika,

b)     Wtyczki społecznościowe w szczególności serwis Facebook.

 

3. Poniżej przedstawiamy pliki cookies zamieszczane przez stronę Sklepu internetowego oraz ich zastosowanie:

 

Nazwa Cookies

 

Zastosowanie pliku cookies

Czas ważności pliku cookies

 

 

__utmc

 

Utworzony przez Google Analytics w celu interakcji z plikiem urchin.js.

 

 

Koniec sesji

 

__utmt

 

Utworzony przez Google Analytics służy do generowania danych statystycznych dotyczących ruchu na stronie Sklepu

 

 

10 minut

 

__utmz

 

 

Utworzony przez Google Analytics służy do uzyskania informacji, w jaki sposób Użytkownik trafił na stronę Sklepu

 

 

6 miesięcy

 

__utma

 

Utworzony przez Google Analytics służy do generowania danych statystycznych dotyczących ruchu na stronie Sklepu

 

 

2 lata

 

__utmb

 

 

Utworzony przez Google Analytics służy do generowania danych statystycznych dotyczących ruchu na stronie Sklepu

 

 

30 minut

4. W ramach Sklepu internetowego używane są tzw. wtyczki społecznościowe („wtyczki“) serwisów społecznościowych, co powoduje, iż w urządzeniu Użytkownika mogą być umieszczone pliki Cookies pochodzące od innych podmiotów (Facebook). Przycisk Facebook Like jest używany, aby zintegrować nasz Sklep internetowy z naszą stroną na Facebook’u. Powoduje to, że niektóre pliki cookie zostaną utworzone przez Facebook, które wykrywają liczbę „lubię” i czy jesteś zalogowany na Facebook, czy nie. Prosimy o zapoznanie z Polityką prywatności Facebook.

5. Mechanizm działania plików cookies można w każdym czasie wyłączyć dokonując zmiany ustawień w przeglądarce internetowej, jednak wyłączenie plików cookies może uniemożliwić prawidłowe korzystanie ze strony Sklepu internetowego. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.

6. Poniżej przedstawiamy sposób zmiany ustawień przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

 

a)      Chrome: link

b)     Firefox: link

c)      Safari: link

d)     Opera: link

e)      Internet Explorer: link